לציבור לקוחותינו שלום, הזמנות של ספרי דפוס במהלך חג הפסח יישלחו בחול המועד, אך ייתכנו עיכובים בהגעתן. האוניברסיטה סגורה, לכן נבקש בעת ביצוע הזמנה לא לבחור באפשרות איסוף עצמי. יש לברר מראש גם לגבי שירות צ'יטה המפנה חבילות לבתי עסק. עכשיו הזמן לספרים אלקטרוניים! באיחולי חג שמח ובריאות טובה, צוות מאגנס
חיפוש מתקדם

תקנון הפרס ע"ש שלמה ובלה ברטל לספרי מחקר היסטורי


1. העמותה ע"ש שלמה ובלה ברטל והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית (להלן: "הוצאת מאגנס" או "המו"ל") מכריזות על הענקת פרסים לכתבי יד שנכתבו במקור בעברית. הפרסים נועדו לקידום כתיבת מחקר היסטורי איכותי בכל התחומים.


2. כתבי היד הזוכים יצאו לאור באמצעות המו"ל בכפוף לאמור בתקנון זה.


3. הסכום הכולל לחלוקת הפרסים הוא 50,000 ₪ מדי שנה. הסכום יחולק כדלקמן:


א. שני פרסים בסך 25,000 ₪ כל אחד, יוענקו לשני זוכים לכל היותר.


ב. כל אחד מהפרסים ישמש למימון פרסום הספר בהוצאת מאגנס.


4. אם לא יימצאו שני זוכים באמור בסעיף 3א, רשאית ועדת הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל את סכום הפרס לזוכה יחיד ו/או לייעד מענקים נוספים לעידוד כתבי יד שנמצאו ראויים לפרסום בהוצאת מאגנס.


5. מחברים שזכו בעבר בפרס זה רשאים להגיש שוב לתחרות רק לאחר שעברו 5 שנים מזכייתם הקודמת.


6. תנאי הגשה:


א. ניתן להגיש לתחרות אך ורק כתבי יד שלמים וערוכים מבחינה לשונית וסגנונית הממלאים אחר ההנחיות להגשת כתבי יד המופיעות בקישור זה 


ב. ניתן להגיש לתחרות אך ורק כתבי יד שטרם ראו אור וטרם התקבלו לפרסום בהוצאה לאור אחרת, לרבות פרסום בשפה אחרת בארץ או בחו"ל. בעת ההגשה יתחייבו המחברים בכתב, בין היתר, שלא להגיש את כתב היד לתחרות אחרת ו/או לנהל משא ומתן על פרסום כתב היד עם מו"ל אחר עד לסיום מועד התחרות וההכרזה על כתבי היד הזוכים. להורדת טופס ההתחייבות נא ללחוץ כאן.


ג. הפרס מיועד למונוגרפיות בלבד. לא יתקבלו קובצי מאמרים.


ד. לא יתקבלו חיבורים לתארים מתקדמים הנמצאים עדיין בשיפוט.


ה. כתבי היד המוצעים לפרס יוגשו בשלושה עותקים מודפסים וכרוכים, בצירוף קורות חיים של המחבר, תקציר בעברית (כ-300-250 מילים) וטופס התחייבות כמפורט בסעיף ב' לעיל, עד לתאריך שייקבע מדי שנה על ידי המו"ל. במידת הצורך, המחברים ישלחו להוצאה עותק אלקטרוני שלם של כתב היד בנוסף לעותק המודפס, אם וכאשר יתבקשו לעשות זאת.


לא יתקבלו כתבי יד שיגיעו לאחר המועד הנקוב, אלא לפי החלטה מיוחדת שתתקבל על ידי המו"ל במקרים חריגים, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור.


הכתובת למשלוח כתבי היד: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ת"ד 39099, ירושלים 9139002.


7. ההגשה, הקריאה והשיפוט של כתבי היד שיוגשו לתחרות יהיו חסויים, והמו"ל יעשה את מירב המאמצים לשמור על עקרון האנונימיות ועל חיסיון זהותם של המחברים והשופטים כאחד.


8. לוועדת הפרס מוקנה שיקול דעת מלא, ובסמכותה להימנע מהענקת הפרס אם לא נמצאו כתבי יד ראויים, הכול בהתאם לחוות הדעת שקיבלה ובכפוף לשיקוליהם של חברי הוועדה.


9. החלטות ועדת הפרס והמו"ל הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.


10. שמות הזוכים יתפרסמו במועד שייקבע מדי שנה על ידי המו"ל.


11. המו"ל רשאי לבקש מהמחברים הזוכים להכניס שינויים בטקסט, לרבות שינוי שמו של החיבור, בהתאם לדרישות המערכת ולהערותיהם של הקוראים והשופטים מטעמה, וזאת כתנאי להכרזה על הזכייה ולהוצאת כתב היד לאור על ידי המו"ל. במסגרת ההסכם להוצאת כתבי היד הזוכים שייחתם בין המחברים למו"ל יתחייבו המחברים, בין היתר, לדאוג להסדרת זכויות יוצרים לחומרים שאינם מקוריים. וכן ידאגו להתקנת המפתחות לספרם בשלבים המתקדמים של הפקת כתב היד הסופי, שיוגש כמפורט בסעיפים 13, 14 להלן.


12. מתן הפרס הכספי והוצאת כתב היד הזוכה לאור כרוכים זה בזה ומותנים באלה:


א. כתבי היד יוגשו למו"ל מתוקנים על פי הערות המערכת והלקטורים לכל המאוחר חצי שנה לאחר הכרזת הזכייה.


ב. במקרים חריגים, ולפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור, יהא המו"ל רשאי להעניק ארכה למועד ההגשה הסופי כאמור בס"ק א' לעיל.


13. כתבי היד שיוגשו לתחרות לא יוחזרו לשולחיהם.


14. חוות הדעת על כתבי היד לא יימסרו למחברים, אלא אם כתב היד יזכה בפרס או יהיה מועמד לפרסום. בכל מקרה, חיסיון שם הלקטור יישמר, אלא אם נתן/ה את הסכמתו/ה להסרת החיסיון.


15. יובהר כי הגשת כתבי יד לתחרות תיחשב כהסכמה לתנאי תקנון זה ולקבלתם.


16. למען הסר ספק, המו"ל שומר לעצמו את הזכות לחזור בו מההכרזה על הזכייה בפרס, במקרה של הפרת כללי התקנון על ידי הזוכים לאחר ההכרזה על הזכייה.