מבצע חורף - הנחות על מבחר ספרים, כעת באזור המבצעים.

תקנון הפרס ע"ש שלמה ובלה ברטל לספרי מחקר היסטורי

(נוסח מתוקן תשפ"א-2021)

 

1.               העמותה ע"ש שלמה ובלה ברטל והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית (להלן: "הוצאת מאגנס" או "המו"ל") מכריזות על הענקת פרסים לכתבי יד שנכתבו במקור בעברית. הפרסים נועדו לקידום כתיבת מחקר היסטורי איכותי בכל התחומים.

2.              כתבי היד הזוכים יצאו לאור באמצעות המו"ל בכפוף לאמור בתקנון זה.

3.              סכום הפרס הוא 50,000 ₪ מדי שנה. הסכום יחולק כדלקמן:

א.     25,000 ₪ מסכום הפרס ישמשו למימון פרסום כתב היד הזוכה בהוצאת מאגנס.

ב.      25,000 ₪ מסכום הפרס יוענקו למחבר  כתב היד הזוכה.

4.              מחברים שזכו בעבר בפרס זה רשאים להגיש שוב לתחרות רק לאחר שעברו 5 שנים מזכייתם הקודמת.

5.              כל כתב יד המוגש לפרס ברטל דינו כדין כתב יד שהוגש למסלול השיפוט הרגיל של הוצאת מאגנס, ולפיכך יועבר במקביל הן לוועדת הפרס והן למועצה המדעית שליד הוצאת מאגנס לפי ההנחיות להגשת כתבי יד של ההוצאה. הוצאת מאגנס תשקול את פרסומם במסלול הרגיל של חיבורים שלא זכו בפרס אך זכו בהמלצת המועצה המדעית ותבוא בדברים עם מחבריהם.

6.              תנאי הגשה:

א.     ניתן להגיש לתחרות אך ורק כתבי יד שלמים וערוכים מבחינה לשונית וסגנונית הממלאים אחר ההנחיות להגשת כתבי יד של הוצאת מאגנס.

ב.      ניתן להגיש לתחרות אך ורק כתבי יד שטרם ראו אור וטרם הוגשו לעיונה של הוצאה לאור אחרת, בארץ או בחו"ל. בעת ההגשה יתחייבו המחברים על כך בכתב, ועוד יתחייבו שלא להגיש את כתב היד לתחרות אחרת ו/או להגיש להוצאה לאור אחרת עד לסיום מועד התחרות וההכרזה על כתבי היד הזוכים. להורדת טופס ההתחייבות נא ללחוץ כאן.

ג.      לא יתקבלו חיבורים לתארים מתקדמים הנמצאים עדיין בשיפוט.

ד.      כתבי היד המוצעים לפרס יוגשו בשלושה עותקים מודפסים וכרוכים ובמקביל יישלחו בדוא"ל כעותקים אלקטרוניים בקובץ Word וכן בקובץ pdf, בצירוף קבצים ובהם קורות חיים של המחבר, תקציר בעברית (כ-300-250 מילים) וטופס התחייבות חתום כמפורט בסעיף ב' לעיל, עד לתאריך שייקבע מדי שנה על ידי המו"ל.

לא יתקבלו כתבי יד שיגיעו לאחר המועד הנקוב, אלא לפי החלטה מיוחדת שתתקבל על ידי המו"ל במקרים חריגים, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור.

הכתובת למשלוח כתבי היד: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ת"ד 39099, ירושלים 9139002. כתובת הדוא"ל להגשת חומרים: info@magnespress.co.il

7.              ההגשה, הקריאה  והשיפוט של כתבי היד שיוגשו לתחרות יהיו חסויים, והמו"ל יעשה את מירב המאמצים לשמור על עקרון האנונימיות ועל חיסיון זהותם של המחברים והשופטים כאחד.

8.              לוועדת הפרס מוקנה שיקול דעת מלא, ובסמכותה להימנע מהענקת הפרס אם לא נמצאו כתבי יד ראויים, הכול בהתאם לחוות הדעה שקיבלה ובכפוף לשיקוליהם של חברי הוועדה.

9.              החלטות ועדת הפרס והמו"ל הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.

10.           שמות הזוכים יתפרסמו במועד שייקבע מדי שנה על ידי המו"ל.

11.           המו"ל רשאי לבקש מהמחברים הזוכים להכניס שינויים בטקסט, לרבות שינוי שמו של החיבור, בהתאם לדרישות המערכת ולהערותיהם של הקוראים והשופטים מטעמה, וזאת כתנאי להכרזה על הזכייה ולהוצאת כתב היד לאור על ידי המו"ל. במסגרת ההסכם להוצאת כתבי היד הזוכים שייחתם בין המחברים למו"ל יתחייבו המחברים, בין היתר, לדאוג להסדרת זכויות יוצרים לחומרים שאינם מקוריים. וכן ידאגו להתקנת המפתחות לספרם בשלבים המתקדמים של הפקת כתב היד הסופי.

12.           מתן הפרס הכספי והוצאת כתב היד הזוכה לאור כרוכים זה בזה ומותנים באלה:

א.     כתבי היד יוגשו למו"ל מתוקנים על פי הערות המערכת והלקטורים לכל המאוחר חצי שנה לאחר הכרזת הזכייה.

ב.      במקרים חריגים, ולפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור, יהא המו"ל רשאי להעניק ארכה למועד ההגשה הסופי כאמור בס"ק א' לעיל.

13.           כתבי היד שיוגשו לתחרות לא יוחזרו לשולחיהם.

14.           נימוקי הוועדה וכן חוות הדעה על כתבי היד לא יימסרו למחברים, אלא אם כתב היד יזכה בפרס או יהיה מועמד לפרסום. בכל מקרה, חיסיון שם הלקטור יישמר, אלא אם נתן/ה את הסכמתו/ה להסרת החיסיון.

15.           יובהר כי הגשת כתבי יד לתחרות תיחשב כהסכמה לתנאי תקנון זה ולקבלתם.

16.           למען הסר ספק, המו"ל שומר לעצמו את הזכות לחזור בו מההכרזה על הזכייה בפרס ומהענקת הפרס, במקרה של הפרת כללי התקנון על ידי הזוכים לאחר ההכרזה על הזכייה.

17.           נוסח מתוקן זה של תקנון הפרס יהיה בתוקף החל ב-1 באוגוסט 2021.