שירות המשלוחים לחו"ל FedEx Economy אינו זמין כרגע בשל עיכובים בטיסות.

כיצד להגיש הצעה להוצאה לאור

הגשת כתבי יד להוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ולהוצאת אקדמון

הגשת הצעות בהתאם להנחיות המפורטות להלן תזרז את מתן התשובה ותייעל את תהליך ההוצאה לאור כולו. אנו עושים כל מאמץ לקצר את משך הזמן מרגע קבלת ההצעה ועד למתן התשובה ומחתימת ההסכם ועד לצאת הספר בלי לוותר על איכות הספרים.

למה דווקא מאגנס?

הוצאות ספרים עוסקות בתחומים מגוונים: ספרות יפה, ספרי לימוד, שירה, ספרי ילדים ונוער, ספרי יעץ, ספרי הדרכה ופנאי, עיון כללי, ספרי מחקר אקדמיים, ועוד. לא כל ההוצאות עוסקות בכל התחומים. חיבור המוצא את מקומו הנכון מביא ברכה הן למחבר והן להוצאת הספרים. הוצאת מאגנס, הוצאת הספרים האקדמית המובילה בישראל, מפרסמת ספרים בכל תחומי המחקר והדעת, ספרי מחקר, ספרי עיון, קלאסיקה מתורגמת וספרי לימוד.

הכנת הצעה להוצאה לאור

על ההצעות המוגשות להוצאת מאגנס להיות מודפסות בעברית (ובמקרים חריגים – באנגלית) על נייר בגודל A4, ברווח כפול וביישור הטקסט לצד ימין בלבד. יש לשולחן בקובץ Word בדואר האלקטרוני לפי ההנחיות שבהמשך.

מה צריכה ההצעה לכלול

מכתב פנייה המציג באופן תמציתי ובהיר את כתב היד.

קורות חיים ורשימת פרסומים. יש לכלול בראש המסמך פרטי קשר מלאים, לרבות כתובת דואר פרטית הכוללת מיקוד עדכני.

כתב היד (בקובץ אחד בלבד).

טופס התחייבות (נא להוריד כאן).

מכתב פנייה: ראשי פרקים מומלצים

תיאור שוטף של נושא החיבור המוצע, הטיעונים, המטרות, ומקומו של החיבור בספרות המקצועית.

תוכן עניינים מפורט, הכולל תיאור קצר של כל אחד מהפרקים.

קהל היעד הצפוי: האם החיבור נועד למומחים בתחום או בתחום ידע רחב יותר? האם הוא מיועד לסטודנטים, ואם כן, באיזה שלב בלימודיהם? האם הספר מיועד לקהל קוראים כללי?

עיתוי: האם יש תאריך יעד מועדף להוצאת הספר (קשר לחגים, לאירועים מיוחדים, כנסים מדעיים חשובים וכיו"ב).

השוואת החיבור המוצע לספרים אחרים הנמצאים בשוק, עוסקים באותו נושא ומיועדים לאותו קהל.

נפח כתב היד במילים, סימני דפוס ללא רווחים, מספר האיורים (אם בכלל) שתרצו לכלול בו.

מיהו בעל זכויות היוצרים בכתב היד.

ספרים המבוססים על עבודת דוקטור

אם כתב היד מבוסס על עבודת דוקטור ציינו זאת, והוסיפו לאיזה מוסד אקדמי הוגשה העבודה ומי היו המנחים והשופטים. אם יש בידכם חווֹת דעת של השופטים, צרפו אותן להצעה. מאגנס אינה מביאה לדיון עבודות דוקטור שלא עובדו לספר. אנא ודאו כי עיבדתם את עבודת הדוקטור בהתאם להנחיות באתר ההוצאה. 

ספרים שיש להם כמה כותבים או כמה עורכים

אם הספר נכתב על ידי יותר ממחבר אחד או נערך על ידי יותר מעורך אחד, יש לצרף שם ופרטי קשר מלאים של כל אחד מהם, וכן קורות חיים ורשימת פרסומים.

שיווק

ציינו בפירוט מיהם קהלי היעד של ספרכם. הימנעו מביטויים כלליים כגון "הקהל המשכיל". ספקו רשימה של מובילי דעה בתחום; עיתונים מקצועיים שבהם יהיה ראוי לפרסם את ספרכם; רשימה של אנשים שיתאימו לכתיבת ביקורת על ספרכם.

איננו דנים בהצעה אלא אם צורף אליה כתב היד. לכן אין לשלוח הצעה אלא לאחר שכתב היד הושלם ונערך לפי הכללים המתפרסמים באתר ההוצאה.

מי עובר על ההצעה?

הצעות לספרי מחקר ועיון בהוצאת מאגנס: את הצעתכם יקראו יושב הראש והחברים במועצה המדעית של הוצאת מאגנס. הם עשויים לדחות את כתב היד המוצע או לבקש מידע נוסף. כתב היד יועבר להערכת עמיתים.  אלה יתבקשו לקרוא ולחוות דעתם על איכותו האקדמית וכן על איכות הכתיבה והעריכה.

הצעות לספרי לימוד בהוצאת אקדמון: את הצעתכם יקראו אנשי השיווק של ההוצאה לאחר התייעצות עם עמיתיכם למקצוע.

אנא זכרו שאת הצעתכם יקראו לא רק עורכים אלא גם מומחים בייצור ובשיווק, ויהיה עליכם לענות על שאלותיהם אף בתחומים אלה.

אנו נאשר את קבלת הצעתכם ונודיע לכם בכתב על כל החלטה בעניינה.

ההוצאה אינה מוסרת למחברים שכתבי היד שלהם נדחו את הנימוקים להחלטת המועצה המדעית.

בחינה מדעית / אקדמית ובחינה כלכלית; שני תנאים להוצאת ספר לאור:

כל הצעה לאור של ספר מחקר/עיון נבחנת על ידי שני גורמים: המועצה המדעית של ההוצאה, המעריכה את מידת ההתאמה האקדמית של הספר המוצע, והנהלת ההוצאה המעריכה את הספר מבחינה כלכלית.

המועצה המדעית תודיע למחבר בסיום תהליך הבחינה המדעית/אקדמית אם ספרו אושר כמתאים לפרסום בהוצאת מאגנס אם לאו. הודעה זו אינה מחייבת את ההוצאה להוציא את הספר לאור.

ספר ייצא לאור רק אם התמלאו בו שני תנאים גם יחד: התאמה אקדמית מדעית להוצאת מאגנס ויכולתו של הספר לשאת את עצמו מבחינה כלכלית.. כדי לאפשר הוצאה לאור של ספרי הגות ומחקר יהיה על המחבר לגייס סיוע כספי ממקורות שונים. מדיניות הוצאת מאגנס להשתתפות בעלויות ההפקה של ספרי מחקר ועיון לשנת תשע"ז היא השתתפות שאינה עולה על 50% מעלות ההפקה לספר בן 300 עמודים ובכל מקרה לא יותר מ-81 ₪ לעמוד של ספר. הכנת מפתחות אינה נכללת בחישוב העלויות, שכן היא תמיד באחריות המחבר ועל חשבונו.

לאחר שהתמלאו שני התנאים המוזכרים לעיל ייערך וייחתם הסכם הוצאה לאור בין ההוצאה למחבר ויתחיל תהליך הפקת הספר.

כל תכתובת בין ההוצאה למחבר, לפני חתימת הסכם הוצאה לאור, אין בה כדי לחייב את ההוצאה להוציא לאור את הספר.

מה צריך לשלוח להוצאה בעת הגשת הצעה להוצאה לאור?

כתב היד בקובץ וורד שיועבר בדואר אלקטרוני, כל פרק כקובץ נפרד. על כתב היד להיות מותקן וערוך לפי כללי ההתקנה המתפרסמים באתר זה. אם את/ה מתקשה להתקין את כתב היד בהתאם להנחיות תוכל/י להתקשר עם אחד מעורכי הלשון המפורטים ברשימה זו, המכירים היטב את כללי ההתקנה הנהוגים בהוצאת מאגנס. יש לציין בהצעה אם כתב היד הותקן בהתאם לכללי הוצאת מאגנס ואם נעזרת לשם כך בעורך/ת מקצועי. לא יתקבלו לבחינת המועצה המדעית כתבי יד שלא הותקנו בהתאם לכללי ההוצאה. 

הצעה להוצאה לאור בהתאם לראשי הפרקים המוצעים לעיל. את מסמך ההצעה שהכנת יש להדפיס ולצרף לחבילה שאתם שולחים להוצאה ולהוסיף לקובץ הדיגיטלי.

שני עותקים של כתב היד המודפס והכרוך. לא יתקבלו כתבי יד שאינם כרוכים! קובץ דיגיטלי (בתוכנת (word הזהה לכתב היד המודפס - יש לשלוח את כתב היד בקובץ אחד המכיל את כל פרקי כתב היד או המאמרים אם מדובר באסופת מאמרים.

דיוקן המחבר - תצלום בקובץ מסוג JPEG יש לשלוח במייל.

הערה: מחברים שספרם יתקבל לפרסום יתבקשו למלא שאלון שיווק לפני חתימת ההסכם.

את כל החומר יש לשלוח להוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס בע"מ, האוניברסיטה העברית, בניין שרמן למנהלת המחקר, גבעת רם, ת"ד 39099, ירושלים 9139002

המערכת לא תחזיר כתבי יד שלא התקבלו לפרסום.