>The Battle for the Land
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2005
דאנאקוד:
45-005124
עמודים:
432
שפה:

The Battle for the Land

מאת:
תקציר
הספר שלפנינו מבקש לבחון ולסכם את מדיניותה ואת עשייתה של קק"ל בתפקיד העיקרי שנועד לה - רכישת קרקעות ארץ ישראל והעברתן לבעלות הלאום היהודי - בתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל. מקום מרכזי בחיבור זה תופסות השנים 1948-1936. בשנים אלו רכשה קק"ל כ600,000- דונם, שהם יותר מ60%- מרכישותיה מאז הקמתה בשנת 1901 ועד להקמת המדינה.
פורסם לראשונה בעברית "והארץ לא תימכר לצמיתות" הוצאת מאגנס, יולי 2002